CAT
ES EN

PREMIUM

VINTAGE

LA CAVATECA

ORIGENS

BOTIGA

CONTACTE I VISITES

Avís Legal

 • OBJECTE

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.mestres.es (d’ara endavant, LA WEB), del qual és titular HERETAT MESTRES S.L. (d’ara endavant, MESTRES).

La navegació pel lloc web de MESTRES implica l’acceptació plena de les condicions publicades en aquest avís legal, que poden ser modificades sense notificació prèvia, avisant amb la màxima antelació possible.

Es recomana llegir atentament aquestes condicions abans d’accedir i utilitzar l’informació i els serveis d’aquest lloc web.

L’usuari ha d’usar el lloc web de manera correcta segons les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i aquest Avís Legal, i respondrà davant MESTRES o tercers per qualsevol dany causat per l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol ús no autoritzat està prohibit, i MESTRES pot denegar o retirar l’accés i ús en qualsevol moment.

 • IDENTIFICACIÓ

MESTRES, en compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:

 • La seva denominació social és: HERETAT MESTRES S.L.
 • El seu nom comercial és: MESTRES.
 • El seu CIF és: B61331682.
 • El seu domicili social està en: PL. AJUNTAMENT, 8 – 08770 – SANT SADURNÍ D’ANOIA – BARCELONA.
 • Està inscrita al Registre Mercantil de BARCELONA: Tomo 29864; folio 9; hoja 8 153521 inscr. 1ª.
 • COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Telèfon: +34938910043
 • Correu electrònic: cava@mestres.es 

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i MESTRES es consideraran efectives, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

 • USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de MESTRES, creador del lloc, atribueix la condició d’USUARI, al qual accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

 • CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis, són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, MESTRES pot condicionar l’utilització d’alguns dels serveis oferts al seu web a la prèvia complimentació del corresponent formulari, per convertir-se en usuari del portal.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de tots aquells dades que comuniqui al MESTRES i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del MESTRES i a no emprar-los per, entre altres:

 • Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 • Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del MESTRES o de tercers; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el MESTRES presta els seus serveis.
 • Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del MESTRES o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del MESTRES o de tercers.
 • Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets, o això resulti legalment permès.
 • Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres, de naturalesa comercial sense que mediï la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra propietat de la qual pertany a MESTRES, sense que es puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixen a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de MESTRES, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre MESTRES i el propietari del lloc web en el que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de MESTRES dels seus continguts o serveis.

MESTRES no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

 • POLÍTICA DE PRIVADESA

MESTRES vol posar en coneixement dels usuaris i clients de la seva pàgina Web, la política duta a terme respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal de les persones que voluntàriament utilitzin els formularis de contacte per contactar amb el MESTRES, així com l’accés a la seva pàgina pròpia, que impliquin la comunicació dels seus dades personals a MESTRES.

A.- Identificació del responsable del tractament.

 MESTRES, proveïda de CIF B61331682, informa a l’usuari i client de la seva pàgina web de l’existència d’un registre d’activitats automatitzat de dades personals anomenat CLIENTS, on es recullen i emmagatzemen les dades personals que l’usuari i el client li comuniquen amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud.

B.- Actualització de les polítiques.

MESTRES modificarà, sense avís previ, la present política de privadesa sempre que sigui necessari per adequar-la a qualsevol canvi legislatiu, reglamentari, jurisprudencial, administratiu o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència de Protecció de Dades o objecte legítim de qualsevol modificació d’aquesta política, no obstant això, serà publicada i advertida en la pàgina Web del MESTRES.

Per tot això, MESTRES recomana als usuaris la lectura periòdica d’aquestes polítiques amb la finalitat de poder conèixer els canvis que en elles es realitzin.

C.- Finalitat del Registre d’activitats.

MESTRES no sol·licita en la seva pàgina web, dades als internautes que la visitin, llevat de dades merament identificatives, per tant, la comunicació de dades personals per l’usuari al MESTRES a través de la seva pàgina web només pot entendre’s que tindrà lloc quan aquests voluntàriament utilitzin el servei de formulari de contacte o altres vies de comunicació per posar-se en contacte amb el MESTRES, atès que en aquests casos el tractament de les dades és inevitable i implícit al sistema de comunicació. Per aquests casos i els descrits en l’apartat següent, l’entitat, informa al client que el tractament de les dades es realitza amb les següents finalitats: Dur a terme totes les gestions relacionades amb l’elaboració de pressupostos, contractació i prestació de serveis del MESTRES, a l’empresa a la qual pertany o en el seu cas a l’interessat que ho sol·liciti. Així com atendre i contestar les comunicacions rebudes i les de prospecció comercial per mantenir informat als usuaris de possibles promocions.

D.- Consentiment.

S’informa que, quan l’usuari no mantingui relacions comercials amb MESTRES, i realitzi l’enviament d’un correu electrònic o una comunicació a MESTRES, indicant altres dades personals, aquest usuari estarà donant el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per a MESTRES, amb les finalitats establertes anteriorment, així com atendre la seva comunicació o enviar documentació.

Als mateixos efectes, MESTRES informa que, si el client envia un correu electrònic o comunica a MESTRES les seves dades personals en raó del càrrec que ocupa en una empresa, ja sigui com a administrador, gerent, representant i/o qualsevol altre càrrec com a persona de contacte en l’empresa, s’entendrà que tal comunicació comporta la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per MESTRES, amb les finalitats establertes anteriorment.

E.- Identificació dels destinataris respecte dels quals MESTRES tingui previst la realització de cessions o accés a dades per compte de tercers.

MESTRES únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que en raó al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets digitals (d’ara endavant RGPD) hagi de realitzar per atendre les seves obligacions amb les Administracions Públiques, Organismes o persones directament relacionades amb MESTRES, en els casos que així es requereixi d’acord amb la Legislació vigent en cada matèria i en cada moment o en els supòsits en què hagi consentit expressament.

Igualment MESTRES posa en coneixement de l’usuari, que qualsevol altra cessió de dades que hagi de realitzar, serà posada en el seu coneixement quan així ho prevegi el RGPD, informant-lo de manera expressa, precisa i inequívoca dels destinataris de la informació, de la finalitat a la que es destinaran les dades, i de la naturalesa de les dades cedides, o en el seu cas, quan el RGPD ho estableixi, prèviament, se sol·licitarà el consentiment inequívoc específic i informat a l’usuari.

No obstant això, MESTRES informa a l’usuari i al client, que qualsevol tractament de dades personals, es subjecta a la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades, establerta pel RGPD i la seva normativa complementària i de desenvolupament. En aquest sentit, MESTRES només és responsable i garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal que sol·liciti a l’usuari a través de la pàgina Web.

F.- Qualitat de les dades.

MESTRES adverteix a l’usuari, que llevat de l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que, només pot incloure dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i verídics. A aquests efectes, l’usuari serà l’únic responsable enfront de qualsevol dany, directe i/o indirecte que causi a tercers o a MESTRES, per l’ús de dades personals d’una altra persona, o les seves pròpies dades personals quan siguin falses, errònies, no actuals, inadequades o impertinents. Igualment l’usuari que utilitzi les dades personals d’un tercer, respondrà davant aquest de l’obligació d’informació establerta en el RGPD per quan les dades de caràcter personal no hagin estat recollits del propi interessat, i/o de les conseqüències de no haver-lo informat.

G.- Exercici dels drets d’Accés, Rectificació, Limitació del tractament, Portabilitat, Cancel·lació, Oposició del tractament i Supressió de les dades.

MESTRES informa a l’usuari de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, portabilitat, oposició al tractament i supressió de les seves dades així com el dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control mitjançant escrit dirigit a MESTRES en la següent adreça: Pl. Ajuntament 8, 08770, Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) o mitjançant correu dirigit a cava@mestres.es, adjuntant en ambdós casos el seu DNI o targeta d’identitat.

H.- Ús de formularis per a la recollida de dades personals.

En els formularis de contacte existents a la web, on es recullen dades de caràcter personal, l’usuari haurà de consentir de manera expressa i amb caràcter previ a l’enviament dels mateixos, l’acceptació i coneixement de la política de privadesa mitjançant la complimentació del check “he llegit i accepto la política de privadesa”, i al contingut del qual podrà tenir accés mitjançant l’enllaç adjunt que li remetrà el present avís legal. Si el camp check no fos marcat per l’usuari, no es realitzarà l’enviament de les dades contingudes en aquests formularis.

I.- Mesures de seguretat adoptades en relació al tractament de les dades personals.

MESTRES informa a l’usuari que, de conformitat amb el que disposa el RGPD, ha adoptat les mesures de índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats. Igualment MESTRES garanteix a l’usuari el compliment del deure de secret professional respecte de les dades personals dels usuaris i del deure de guardar-les.

J.- Més informació sobre política de privadesa.

Si vol obtenir major informació sobre la nostra política de privadesa pot picar en el següent enllaç del nostre lloc web.

 • PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

En virtut del que disposa la legislació vigent reguladora de la Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de MESTRES.Tots els continguts del lloc web, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a MESTRES, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos, més enllà del que estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web podran visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació comercial.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareguin en el lloc web són propietat de MESTRES, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atorgui a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

L’establiment d’un hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre MESTRES i el propietari del lloc web en el qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de MESTRES dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hipervincle, prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a MESTRES. En tot cas, el hipervincle únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre MESTRES, o incloure continguts il·lícits, contraris a les bones costums i a l’ordre públic. MESTRES no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

 • RESPONSABILITATS

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

MESTRES exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

– La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

– La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

– El incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a títol exemplificatiu, MESTRES no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal, familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

MESTRES declina qualsevol responsabilitat sobre la informació fora d’aquesta web no gestionada pel nostre webmaster. Els enllaços són per informar l’usuari sobre altres fonts que poden ampliar els continguts. MESTRES no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats, ni recomana la seva visita, i no es farà responsable dels resultats obtinguts. Tampoc es responsabilitza dels hipervincles establerts per tercers.

 • MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

MESTRES podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 • ENLLAÇOS

MESTRES declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web, exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. MESTRES no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats. Ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. MESTRES no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

 • DRETS D’EXCLUSIÓ 

MESTRES es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús del Portal.

 • GENERALITATS

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a MESTRES, identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

 • PUBLICACIONS 

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia.